Dil seçimi

Əmanətlər

Ziraat Bank Azərbaycan əlavə vəsaitlərinizin səmərəli dəyərləndirilməsini üçün sərfəli faiz və müddətlərlə depozit məhsullarını təklif edir.

Minimum Əmanət Məbləği

  • 1.000 AZN/USD/EUR
  • 2.500 TRY

Minimum Əmanət Müddəti

AZN, USD, TRY valyutalı əmanətlərdə 3 ay

EURO valyutalı əmanətlərdə 6 ay

Maksimum Müddət

36 ay

Faizlərin Ödəniş Şəkli

Aylıq, üç ayda bir və müddət sonunda

Müddətin Uzadılması

Əmanət müqaviləsinin müddəti başa çatdıqda müştərinin tələbi əsasında bitmə gününə olan şərtlərlə uzadıla bilir.

Əmanətin Vaxtından Əvvəl Götürülməsi

Əmanət müqaviləsinə müştəri tərəfindən vaxtından əvvəl xitam verilməsi zamanı, o günə kimi müştəriyə ödənilmiş faizlər əmanətin ana məbləğindən silinir və müştəriyə AZN və TRY valyutalı əmanətlər üzrə 1%, USD valyutalı əmanətlər üzrə 0.1%, EUR valyutalı əmanətlər üzrə isə  0.01% illik faiz dərəcəsi üzərindən əmanətin qüvvədə olduğu müddət üçün faizlər hesablanıb ödənir.

Əmanət Üzrə İllik Faiz Dərəcələri