Bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqeyı və xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması

Fəaliyyətində istifadə edilən əsas xarici valyutalar və açıq valyuta mövqeyi üzrə prudensial normativlər göstərilməklə, bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqeyi. Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı

Bankın hazırkı açıq valyuta mövqeyi Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının müvafiq qaydaları və normativ limitlər çərçivəsində tənzimlənir.        
Bank valyuta riskini idarə etmək üçün aşağıdakı hedcləşdirmə əməliyyatlarından istifadə etməkdədir:        
SPOT valyuta əməliyyatları, SWAP əməliyyatları, Forvard kontraktları, Opsion kontraktları və s.        
Hedcləşdirmə – törəmə maliyyə alətləri vasitəsilə xarici valyutada əməliyyatlar nəticəsində yaranan valyuta riskini aradan qaldırmaq üçün istifadə olunan üsuldur.        
SPOT valyuta əməliyyatları - iki tərəf arasında hesablaşma üçün razılaşdırılmış qiymətə başqa bir valyutanın satılmasına qarşı bir valyuta almağa dair bir razılaşmadır. Xarici valyuta müqavilələri üçün qlobal səviyyədə qəbul edilmiş hesablaşma dövrü iki gündür. Beləliklə, valyuta mübadilə müqavilələri sövdələşmənin aparıldığı gündən sonrakı ikinci gündə hesablanır. Əməliyyatın həyata keçirildiyi məzənnəyə spot məzənnəsi deyilir.        
SWAP əməliyyatları- Valyuta svapı iki tərəfin bir-biri ilə, lakin fərqli valyutalarda ekvivalent pul mübadiləsi apardığı əməliyyatdır. Tərəflər əslində bir-birlərinə borc verirlər və məbləğləri müəyyən edilmiş tarix və məzənnə ilə qaytaracaqlar.        
Forvard kontraktları- forvard müqaviləsi hər hansı aktivin gələcəkdə müəyyən bir tarixdə qabaqcadan razılaşdırılmış qiymətə alınması və ya satılması barədə razılaşmadır. Forvard müqaviləsi tərəflər arasında birjadan kənar bağlanan müqavilədir.        
Opsion kontraktı - iki tərəf arasında bağlanan bir  törəmə müqaviləsi alətidir. Bu müqavilədə bir tərəf premium ödəməklə, ikinci tərəfdən  müəyyən bir gələcəkdəki tarixdə və ya bu tarixindən əvvəl istənilən tarixdə aktivi sabit qiymətə almaq və ya satmaq hüququnu alır.
 

Valyuta Mövqeyi %

Valyutalar 30 Dekabr 2023 
USD 7,79 %
EUR -4,67%
GBP -0,01%
RUR 0,00 %
TRY -0,03 %
SDV üzrə məcmu AVM 7,79 %
Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM  -0,03%