Bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqeyı və xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması

  Fəaliyyətində istifadə edilən əsas xarici valyutalar və açıq valyuta mövqeyi üzrə prudensial normativlər göstərilməklə, bankın hər bir əsas valyuta üzrə ayrılıqda və məcmu açıq valyuta mövqeyi. Xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə istifadə edilən alətlərin (hecinq alətləri) siyahısı, habelə bu alətlərin qısa izahı

  •  Bankın valyuta riski xarici valyutada  aparılmış  əməliyyatların toplam həcmindən aslıdır. Xarici valyuta  riskinin ölçülməsi zamanı  bankın balansında  xarici  valyutada  aktiv  və  passivləri  müqayisə olunur, açıq valyuta  mövqeyinin hesablanması “Azərbaycan Respublikasının müvəkkil banklarının açıq valyuta mövqeyi limitlərinin müəyyən edilməsi və tənzimlənməsi Qaydaları” ilə tənzimlənir. Mərkəzi Bankın tələblərinə əsasən açıq valyuta mövqeyini hər bir valyuta üzrə gün sonuna bankın məcmu kapitalının 10%-ni , məcmu açıq valyuta mövqeyini isə bankın məcmu kapitalının 20%-ni keçməməlidir.Bankımız xarici valyuta ilə bağlı riskin qarşısının alınması məqsədi ilə Mərkəzi Bankın tələblərinə riayət olunmaqla  FX-Spot, Forvard, Svop  və  digər alətlərdən istifadə  edir.

Valyuta Mövqeyi %

Valyutalar 31 Mart 2021 
USD 6,71%
EUR -0,64%
GBP 0,00%
RUR 0,06%
TRY 0,71%
SDV üzrə məcmu AVM 6,71%
 Qapalı valyuta üzrə məcmu AVM  0,77%