Qeyri-standart kreditlər üzrə məlumatlar

Qeyri-standart kreditlərin cəmi və bu kreditlərin hər bir alt-kateqoriyası üzrə məbləği və kredit portfelində xüsusi çəkisi (vaxtı keçmiş və qeyri-standart kreditlər barədə məlumat açıqlanarkən Mərkəzi Bankın “Aktivlərin təsnifləşdirilməsi və mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün ehtiyatların yaradılması Qaydaları”nda həmin kreditlərə verilmiş anlayışlar da göstərilir) 

Hesabat tarixi:     31/03/2021

 

  Cəmi məbləği (AZN)  Kredit portfelində xüsusi çəkisi
Qeyri‐qənaətbəxş   3 898 487,00 2.3%
Ümidsiz  7 080 730,17 4.2%
Cəmi  10 979 217,17 6.5%