Sabit və dəyişkən faizi olan aktiv və öhdəliklərin təsnifatı

Tarix 31/03/2021 (min manat)

    sabit faizlə dəyişkən faizlə faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda) A1 0 0 6086,49
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları) A2 0 0 31840,68
3. “Nostro" hesabları  A3 0 0 60226,39
a) Rezident banklara A3a 0 0 1080,308
b) Qeyri-rezident banklara A3b 0 0 59146,09
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) A4 0 0 0
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi  A5 5100 0 0
a) Rezident maliyyə institutlarına A5a 5100 0 0
a1) müddəti çatmamış depozitlər A5a1 5100 0 0
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər A5a2 0 0 0
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına A5b 0 0 0
b1) müddəti çatmamış depozitlər A5b1 0 0 0
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər A5b2 0 0 0
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə A6 0 0 0
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla  qiymətli kağızlara investisiyalar A7 0 0 0
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar A8 34398,382 0 0
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər A9 0 0 0
a) cari kreditlər A9a 0 0 0
a1) Rezident banklara A9a1 0 0 0
a2) Qeyri-rezident banklara A9a2 0 0 0
b) vaxtı keçmiş  kreditlər  A9b 0 0 0
b1) Rezident banklara A9b1 0 0 0
b2) Qeyri-rezident banklara A9b2 0 0 0
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər A10 3400 0 0
a) cari kreditlər A10a 3400 0 0
a1) Rezident  A10a1 3400 0 0
a2) Qeyri-rezident  A10a2 0 0 0
b) vaxtı keçmiş  kreditlər  A10b 0 0 0
b1)Rezident  A10b1 0 0 0
b2) Qeyri-rezident  A10b2 0 0 0
11. Müştərilərə verilən kreditlər A11 167853,71 0 0
a) cari kreditlər A11a 167853,71 0 0
b) vaxtı keçmiş kreditlər A11b 0 0 0
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla) A12 0 0 0
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı  A13 0 0 0
14. Qeyri-maddi aktivlər A14 0 0 0
15. Digər aktivlər A15 8345,4623 0 5093,395
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar A16 0 0 0
17. Cəmi aktivlər A17 219097,55 0 103247
         
CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ  (davamı)        
         
B. Öhdəliklər və kapital   O cümlədən    
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi B1 83360,267 0 97882,24
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər B1a 0 0 14227,72
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları  daxil olmaqla) B1b 0 0 83654,52
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər  B1c 58950,48 0 0
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər  B1d 24409,787 0 0
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər  B1e 0 0 0
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər  B1f 0 0 0
2. AMB-nın kreditləri B2 0 0 0
3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları) B3 821,98024 0 1134,011
a) Rezident bankların B3a 0 0 1134,011
b) Qeyri-rezident bankların B3b 821,98024 0 0
4. REPO əməliyyatları üzrə B4 0 0 0
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək  olanlar) B5 0 0 0
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri B6 58450 0 0
a) Rezident maliyyə institutları B6a 58450 0 0
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları B6b 0 0 0
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar) B7 0 0 0
a) Rezident banklar B7a 0 0 0
b) Qeyri-rezident banklar B7b 0 0 0
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər B8 8520,2364 0 0
9. Mərkəzi  idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri B9 0 0 0
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri B10 0 0 0
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri  B11 0 0 0
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri B12 0 0 0
13. Digər passivlər  B13 1497,4612 0 1831,973
14. Kapital B14 0 0 0
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital) B15 152649,94 0 100848,2
16.  Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B) B16 66447,609 0 2398,739
         
CƏDVƏL A 13 - ÖDƏNİŞ MÜDDƏTLƏRİNİN BÖLGÜSÜ  (davamı)        
         
C. Balansdankənar öhdəliklər   O cumlədən    
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi C1 192,827 0 13885,51
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi  C2 0 0 134790,7
3. Akkreditivlər, cəmi C3 0 0 497,4977
4. Xarici valyuta müqavilələri və törəmə maliyyə alətləri üzrə təəhhüdlər, cəmi C4 0 0 6800
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi C5 0 0 0
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi C6 0 0 0
7. Digər balansdankənar öhdəliklər C7 0 0 0
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7) C8 192,827 0 155973,7
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C) C9 66254,782 0 -153575
9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi  C9_1 0 0 0
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A) C9_1_1 0 0 0
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A) C9_1_2 0 0 0
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A) C9_2 0 0 0
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2)) C10 66254,782 0 -153575
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)  C11 X X X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)  C12 X X X
13.   Ani likvidlik əmsalı C13 X X X

 

Tarix 31/03/2020 (min manat)

     
         
A.    Aktivlər   sabit faizlə dəyişkən faizlə faizsiz
1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda) A1                  -                        -                     7837  
2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları) A2                  -                        -                   10408  
3. “Nostro" hesabları A3                  -                        -                   13310  
a) Rezident banklara A3a                  -                        -                         46  
b) Qeyri-rezident banklara A3b                  -                        -                   13264  
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar) A4                  -                        -                          -    
5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi A5           25500                      -                          -    
a) Rezident maliyyə institutlarına A5a                  -                        -                          -    
a1) müddəti çatmamış depozitlər A5a1                  -                        -                          -    
a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər A5a2                  -                        -                          -    
b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına A5b           25500                      -                          -    
b1) müddəti çatmamış depozitlər A5b1           25500                      -                          -    
b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər A5b2                  -                        -                          -    
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə A6                  -                        -                          -    
7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla  qiymətli kağızlara investisiyalar A7                  -                        -                          -    
8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar A8           10791                      -                          -    
9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər A9             5950                      -                          -    
a) cari kreditlər A9a             5950                      -                          -    
a1) Rezident banklara A9a1                  -                        -                          -    
a2) Qeyri-rezident banklara A9a2             5950                      -                          -    
b) vaxtı keçmiş  kreditlər A9b                  -                        -                          -    
b1) Rezident banklara A9b1                  -                        -                          -    
b2) Qeyri-rezident banklara A9b2                  -                        -                          -    
10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər A10             5332                      -                          -    
a) cari kreditlər A10a             5332                      -                          -    
a1) Rezident A10a1             5332                      -                          -    
a2) Qeyri-rezident A10a2                  -                        -                          -    
b) vaxtı keçmiş  kreditlər A10b                  -                        -                          -    
b1)Rezident A10b1                  -                        -                          -    
b2) Qeyri-rezident A10b2                  -                        -                          -    
11. Müştərilərə verilən kreditlər A11         150766                      -                          -    
a) cari kreditlər A11a         150766                      -                          -    
b) vaxtı keçmiş kreditlər A11b                  -                        -                          -    
12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla) A12                  -                        -                          -    
13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı A13                  -                        -                          -    
14. Qeyri-maddi aktivlər A14                  -                        -                          -    
15. Digər aktivlər A15             5519                      -                     4124  
16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar A16                  -                        -                          -    
 17. Cəmi aktivlər  A17       203857                      -                 35679  
         
         
         
B. Öhdəliklər və kapital   sabit faizlə dəyişkən faizlə faizsiz
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi B1           42771                      -                   43851  
a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər B1a                  -                        -                   13665  
b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları  daxil olmaqla) B1b                  -                        -                   30186  
c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər B1c           39271                      -                          -    
d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər B1d             3500                      -                          -    
e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər B1e                  -                        -                          -    
f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər B1f                  -                        -                          -    
2. AMB-nın kreditləri B2                  -                        -                          -    
3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları) B3             5100                      -                     2410  
a) Rezident bankların B3a             5100                      -                     2083  
b) Qeyri-rezident bankların B3b                  -                        -                       327  
4. REPO əməliyyatları üzrə B4                  -                        -                          -    
5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək  olanlar) B5                  -                        -                          -    
6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri B6           55006                      -                          -    
a) Rezident maliyyə institutları B6a           55006                      -                          -    
b) Qeyri-rezident maliyyə institutları B6b                  -                        -                          -    
7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar) B7           10950                      -                          -    
a) Rezident banklar B7a           10950                      -                          -    
b) Qeyri-rezident banklar B7b                  -                        -                          -    
8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər B8           14400                      -                          -    
9. Mərkəzi  idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri B9                  -                        -                          -    
10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri B10                  -                        -                          -    
11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri B11                  -                        -                          -    
12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri B12                  -                        -                          -    
13. Digər passivlər B13             1282                      -                     1075  
14. Kapital B14      
15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital) B15         129508                      -                   47337  
16.  Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B) B16           74348                      -     -             11658  
         
         
         
C. Balansdankənar öhdəliklər   sabit faizlə dəyişkən faizlə faizsiz
1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi C1               223                      -                     8608  
2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi C2                  -                        -                 104321  
3. Akkreditivlər, cəmi C3                  -                        -                          -    
4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi C4                  -                        -                   11900  
5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi C5                  -                        -                          -    
6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi C6                  -                        -                          -    
7. Digər balansdankənar öhdəliklər C7                  -                        -                          -    
8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7) C8               223                      -                 124830  
9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C) C9           74126                      -     -           136488  
9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi C9_1                  -                        -                          -    
9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A) C9_1_1      
9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A) C9_1_2      
9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A) C9_2      
10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2)) C10           74126                      -     -           136488  
11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5) C11 X X X
12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6) C12 X X X
13.   Ani likvidlik əmsalı C13 X X X
         

 Yenilənmə tarixi: 24.05.2019

 

 

       

 

A.    Aktivlər

 

 

 

Aprel 2019

 

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Nağd vəsaitlər (seyflərdə, bankomatlarda, valyuta mübadiləsi şöbələrində, yolda)

A1

 

 

        6 687,24  

2. AMB-na olan tələblər (məcburi ehtiyat fondu və ya müxbir hesabları)

A2

 

 

        7 022,96  

3. “Nostro" hesabları

A3

                     -    

                    -    

      33 105,03  

a) Rezident banklara

A3a

 

 

        2 065,23  

b) Qeyri-rezident banklara

A3b

 

 

      31 039,80  

4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək olanlar)

A4

 

 

 

5. Banklar daxil da olmaqla, maliyyə institutlarına depozitlər, cəmi

A5

        25 500,00  

                    -    

                  -    

a) Rezident maliyyə institutlarına

A5a

        11 900,00  

                    -    

                  -     

a1) müddəti çatmamış depozitlər

A5a1

        11 900,00  

 

 

a2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər

A5a2

 

 

 

b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına

A5b

        13 600,00  

                    -    

                  -    

b1) müddəti çatmamış depozitlər

A5b1

        13 600,00  

 

 

b2) qaytarılma müddəti bitmiş depozitlər

A5b2

                     -    

                    -    

                  -    

6. Əks REPO əməliyyatları üzrə

A6

 

 

 

7. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla  qiymətli kağızlara investisiyalar

A7

 

 

 

8. Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar da daxil olmaqla ticarət üçün qiymətli kağızlar

A8

 

 

 

9. 4-cü sətir üzrə banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, banklara kreditlər

A9

                     -    

                    -    

                  -    

a) cari kreditlər

A9a

                     -    

                    -    

                  -    

a1) Rezident banklara

A9a1

                     -    

 

 

a2) Qeyri-rezident banklara

A9a2

                     -    

 

 

b) vaxtı keçmiş  kreditlər

A9b

                     -    

                    -    

                  -    

b1) Rezident banklara

A9b1

                     -    

                    -    

                  -    

b2) Qeyri-rezident banklara

A9b2

                     -    

                    -    

                  -    

10. 4-cü sətir üzrə qısamüddətli maliyyə alətləri istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarına kreditlər

A10

          5 331,50  

                    -    

                  -    

a) cari kreditlər

A10a

          5 331,50  

                    -    

                  -    

a1) Rezident

A10a1

          5 331,50  

 

 

a2) Qeyri-rezident

A10a2

 

 

 

b) vaxtı keçmiş  kreditlər

A10b

                     -    

                    -    

                  -    

b1)Rezident

A10b1

                     -    

                    -    

                  -    

b2) Qeyri-rezident

A10b2

                     -    

                    -    

                  -    

11. Müştərilərə verilən kreditlər

A11

        98 130,14  

                    -    

                  -    

a) cari kreditlər

A11a

        98 130,14  

 

 

b) vaxtı keçmiş kreditlər

A11b

                     -    

                    -    

                  -    

12. Amortizasiya çıxılmaqla əsas vəsaitlər (bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər daxil olmaqla)

A12

                     -    

                    -    

                  -    

13. İcmallaşmamış şirkətlərdə investisiyalar və maliyyə iştirakı

A13

                     -    

                    -    

                  -    

14. Qeyri-maddi aktivlər

A14

                     -    

                    -    

                  -    

15. Digər aktivlər

A15

 

 

        8 983,78  

16. (çıx) Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyatlar

A16

                     -    

                    -    

                  -    

 17. Cəmi aktivlər

 A17

   128 961,64  

                    -    

   55 799,01  

         
         
         

B. Öhdəliklər və kapital

 

O cumlədən

 

 

1

 

22

23

24

 

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi

B1

        52 919,77  

                    -    

      23 256,40  

a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər

B1a

 

 

      10 555,14  

b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları  daxil olmaqla)

B1b

 

 

      12 701,26  

c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər

B1c

        44 149,34  

 

 

d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər

B1d

          8 770,43  

 

 

e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər

B1e

 

 

 

f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər

B1f

 

 

 

2. AMB-nın kreditləri

B2

 

 

 

3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)

B3

          4 255,06  

                    -    

        5 652,20  

a) Rezident bankların

B3a

          4 255,06  

 

        5 588,95  

b) Qeyri-rezident bankların

B3b

 

 

             63,25  

4. REPO əməliyyatları üzrə

B4

 

 

 

5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək  olanlar)

B5

 

 

 

6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri

B6

        58 126,10  

                    -    

                  -    

a) Rezident maliyyə institutları

B6a

        58 126,10  

 

 

b) Qeyri-rezident maliyyə institutları

B6b

 

 

 

7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)

B7

          1 141,20  

                    -    

                  -    

a) Rezident banklar

B7a

          1 141,20  

                    -    

                  -    

b) Qeyri-rezident banklar

B7b

 

 

 

8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər

B8

 

 

 

9. Mərkəzi  idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri

B9

 

 

 

10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri

B10

 

 

 

11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

B11

 

 

 

12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri

B12

 

 

 

13. Digər passivlər

B13

 

 

        1 706,21  

14. Kapital

B14

 

 

 

15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)

B15

      116 442,13  

                    -    

      30 614,81  

16.  Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)

B16

        12 519,51  

                    -    

      25 184,20  

         
         
         

C. Balansdankənar öhdəliklər

 

O cumlədən

 

 

1

 

12

13

14

0

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi

C1

          5 039,74  

 

 

2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi

C2

        65 429,99  

 

 

3. Akkreditivlər, cəmi

C3

                     -    

 

 

4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi

C4

 

 

 

5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi

C5

 

 

 

6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi

C6

 

 

 

7. Digər balansdankənar öhdəliklər

C7

 

 

 

8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)

C8

        70 469,73  

                    -    

                  -    

9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)

C9

-       57 950,22  

                    -    

      25 184,20  

9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi

C9_1

                     -    

                    -    

                  -    

9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)

C9_1_1

 

 

 

9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)

C9_1_2

 

 

 

9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)

C9_2

 

 

 

10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))

C10

-       57 950,22  

                    -    

      25 184,20  

11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)

C11

 X

 X

 X

12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)

C12

 X

 X

 X

13.   Ani likvidlik əmsalı

C13

 X

 X

 X

         
         

B. Öhdəliklər və kapital

 

O cumlədən

 

 

1

 

22

23

24

 

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna olmaqla), cəmi

B1

        52 919,77  

                    -    

      23 256,40  

a) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər

B1a

 

 

      10 555,14  

b) hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri (bütün cari (qeyri-bank maliyyə institutlarının cari hesabları da daxil olmaqla) və çek hesabları  daxil olmaqla)

B1b

 

 

      12 701,26  

c) qaytarılma vaxtı bitməmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər

B1c

        44 149,34  

 

 

d) qaytarılma vaxtı bitməmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər

B1d

          8 770,43  

 

 

e) qaytarılma müddəti bitmiş fiziki şəxslərin müddətli depozitlər

B1e

 

 

 

f) qaytarılma müddəti bitmiş hüquqi şəxslərin müddətli depozitlər

B1f

 

 

 

2. AMB-nın kreditləri

B2

 

 

 

3. “Loro" hesabları (bankların müxbir hesabları)

B3

          4 255,06  

                    -    

        5 652,20  

a) Rezident bankların

B3a

          4 255,06  

 

        5 588,95  

b) Qeyri-rezident bankların

B3b

 

 

             63,25  

4. REPO əməliyyatları üzrə

B4

 

 

 

5. Banklararası bazarın qazanılmış qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla 7 günədək  olanlar)

B5

 

 

 

6. Bankların və digər maliyyə institutların depozitləri

B6

        58 126,10  

                    -    

                  -    

a) Rezident maliyyə institutları

B6a

        58 126,10  

 

 

b) Qeyri-rezident maliyyə institutları

B6b

 

 

 

7. Banklardan alınmış kreditlər (7 gündən artıq müddətli olanlar)

B7

          1 141,20  

                    -    

                  -    

a) Rezident banklar

B7a

          1 141,20  

                    -    

                  -    

b) Qeyri-rezident banklar

B7b

 

 

 

8. Beynəlxalq təşkilatlar daxil olmaqla, digər maliyyə institutlarından alınmış kreditlər

B8

 

 

 

9. Mərkəzi  idarəetmə orqanlarının kreditləri və depozitləri

B9

 

 

 

10. Bələdiyyələrin kreditləri və depozitləri

B10

 

 

 

11. Öz ehtiyatları üçün bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

B11

 

 

 

12. Ödəmə müddətli imtiyazlı səhmlər daxil olmaqla, bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı borc və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri

B12

 

 

 

13. Digər passivlər

B13

 

 

        1 706,21  

14. Kapital

B14

 

 

 

15. Cəmi passivlər (öhdəliklər üstəgəl kapital)

B15

      116 442,13  

                    -    

      30 614,81  

16.  Hər bir dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği (sətir 17, cədvəl A13-A çıxılsın sətir 15, cədvəl A13-B)

B16

        12 519,51  

                    -    

      25 184,20  

         
         
         

C. Balansdankənar öhdəliklər

 

O cumlədən

 

 

1

 

12

13

14

0

 

sabit faizlə

dəyişkən faizlə

faizsiz

1. Aktivlərin əldə edilməsi üzrə öhdəliklər daxil olmaqla, kredit alətləri, cəmi

C1

          5 039,74  

 

 

2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi

C2

        65 429,99  

 

 

3. Akkreditivlər, cəmi

C3

                     -    

 

 

4. Xarici valyuta müqavilələri üzrə təəhhüdlər, cəmi

C4

 

 

 

5. Qiymətli kağızlar alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi

C5

 

 

 

6. Digər maliyyə alətlərinin və ya əmtəələrin alınması/satılması üzrə təəhhüdlər, cəmi

C6

 

 

 

7. Digər balansdankənar öhdəliklər

C7

 

 

 

8. Cəmi balansdankənar öhdəliklər (sətir 1+2+3+4+5+6+7)

C8

        70 469,73  

                    -    

                  -    

9. Hər dövr üçün maliyyə aktivlərinin (passivlərinin) xalis məbləği. (sətir 15, Cədvəl A13-B çıx balansdankənar öhdəliklər sətir 8, Cədvəl A13-C)

C9

-       57 950,22  

                    -    

      25 184,20  

9.1.(Çıx) Bloklaşdırılmış hesablar,cəmi

C9_1

                     -    

                    -    

                  -    

9.1.1.Norma daxilində AMB-da olan ehtiyat hesabları (sətir 2, sütun 20, Cədvəl A13-A)

C9_1_1

 

 

 

9.1.2.Müxbir hesablar (sətir 3, Cədvəl A13-A)

C9_1_2

 

 

 

9.2. (Çıx) Girov qoyulmuş qiymətli kağızlar (sətirlər 7 və 8, Cədvəl A13-A)

C9_2

 

 

 

10. Kumulyativ məcmu (sətirlər 9 – (9.1+9.2))

C10

-       57 950,22  

                    -    

      25 184,20  

11. Hesabat dövrünün son ayına likvid aktivlərin orta gündəlik qalığları (cədvəl M5)

C11

 X

 X

 X

12. Hesabat dövrünün son ayına öhdəliklərin orta gündəlik qalığı (cədvəl M6)

C12

 X

 X

 X

13.   Ani likvidlik əmsalı

C13

 X

 X

 X