Əmanətlər

Ziraat Bank Azərbaycan əlavə vəsaitlərinizin səmərəli dəyərləndirilməsi üçün sərfəli faiz və müddətlərlə depozit məhsullarını təklif edir.

Minimum Əmanət Məbləği

  • 1.000 AZN/ USD/ EUR

Minimum Əmanət Müddəti

AZN, USD valyutalı əmanətlərdə 3 ay, EUR valyutalı əmanətlərdə 12 ay.

Maksimum Müddət

36 ay

Faizlərin Ödəniş Şəkli

Aylıq, üç ayda bir, altı ayda bir və müddət sonunda

Müddətin Uzadılması

Əmanət müqaviləsinin müddəti başa çatdıqda müştərinin tələbi əsasında bitmə gününə olan şərtlərlə uzadıla bilir.

Əmanətin Vaxtından Əvvəl Götürülməsi

Əmanət müqaviləsinə müştəri tərəfindən vaxtından əvvəl xitam verilməsi zamanı, o günə kimi müştəriyə ödənilmiş faizlər əmanətin ana məbləğindən silinir və müştəriyə AZN valyutalı əmanətlər üzrə 0.5%, USD valyutalı əmanətlər üzrə 0.1%, EUR- 0.05% illik faiz dərəcəsi üzərindən əmanətin qüvvədə olduğu müddət üçün faizlər hesablanıb ödənir.

Müddət Sonunda Faiz Ödənişli Standard Əmanət

 
                                   Müddət Sonunda Faiz Ödənişli Standard Əmanət
 

      Müddət aralığı (ay)

     
                 Müvafiq Valyutalarda İllik Faiz Dərəcəsi  
     
AZN
USD
EUR

3 ay

2.00%         

-

-

4 - 6 ay

3.00%        

-

-

7 - 11 ay

4.50%       

0.50%      

-

12 - 23 ay

6.50%       

1.10%       

 0.60%         

24 ay

7.50%       

1.40%    

 0.80%        

25 - 30 ay

7.00%               

1.20%      

 0.50%        

31 - 36 ay

6.50%      

1.50%     

 0.40%      

Aylıq Faiz Ödənişli Standart Əmanət

                    

 Aylıq Faiz Ödənişli Standart Əmanət

Müddət aralığı (ay)

Müvafiq Valyutalarda İllik Faiz Dərəcəsi

AZN

USD

3 ay

1.50%  -  

4 - 6 ay

2.50% -

7 - 11 ay

4.00% 0.20%

12 - 23 ay

5.50% 0.80%

24 ay

6.25% 1.00%

25 - 30 ay

5.75% 0.70%

31 - 36 ay

5.50% 0.90%

Üç Ayda Bir Faiz Ödənişli Standart Əmanət

              

Üç Ayda Bir Faiz Ödənişli Standart Əmanət

Vade

Müvafiq Valyutalarda İllik Faiz Dərəcəsi

AZN

USD

3 ay

-     -    

               4- 6 ay

-  -    

7 - 11 ay

 -     -

12 - 23 ay

5.75%   0.90%

24 ay

6.50%   1.10%

25 - 30 ay

6.00%    0.80%  

31 - 36 ay

5.75% 1.00%

Altı Ayda Bir Faiz Ödənişli Standart Əmanət

Altı Ayda Bir Faiz Ödənişli Standart Əmanət

Müddət

Müvafiq Valyutalarda İllik Faiz Dərəcəsi

AZN

USD

EUR

3 ay

-         - -

4 - 6 ay

-    -   -

7 - 11 ay

-   -    -

12 - 23 ay

6.00%   1.00%   0.40%

24 ay

6.80%     1.20%     0.70%

25 - 30 ay

6.30% 1.00%   0.30%  

31 - 36 ay

6.00%   1.20%   0.20%